geloofsbelijdenis (uitgebreid)

 

 • de Bijbel als het Woord van God.
 • één levende God, die bestond voordat de wereld werd geschapen en voor eeuwig zal bestaan. Wij mogen God kennen in volmaakte eenheid in de Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • het feit dat de mens zonder God zijn bedoeling mist en onder de zonde is gekomen. Bekering en wedergeboorte door geloof in het evangelie van Jezus Christus is noodzakelijk voor je behoud.
 • de maagdelijke geboorte van Jezus, de Christus. Hij leidde een leven zonder zonde, Jezus stierf voor onze zonden. Wij geloven dat Hij is opgewekt uit de dood, zegevierend over de duisternis.
 • rechtvaardiging en heiliging van de gelovige door geloof in het volbrachte werk van Christus.
 • de doop in water door onderdompeling en de doop in de Heilige Geest. Invoegen in de gemeente doe je zelf (levende steen zijn). Daarnaast geloven wij dat Jezus Christus de viering van het avondmaal heeft ingesteld.
 • de geestelijke bescherming van de gelovige, die in gehoorzaamheid aan de wil van Jezus leeft.
 • de beschikbaarheid van de bedieningen en gaven van de Geest voor en door alle gelovigen, tot opbouw van de gemeente.
 • een rein en heilig leven, dit is mogelijk door de doop in de Heilige Geest. Een leven waarin de vrucht van de Geest openbaar wordt.
 • strijd. Onze strijd is tegen satan, zijn boze geesten en krachten van de duisternis, die zich helaas vaak kenbaar maken door mensen heen. Wij strijden niet tegen mensen of regeringen.
 • talenten en gaven. Ieder mens ontvangt talenten en gaven van God.
 • het nemen van je verantwoordelijkheid. De keuze om een levende steen te zijn binnen de gemeente kenmerkt zich ook in o.a. het brengen van tienden en offers aan de Heer.
 • het wereldwijde lichaam van Christus, bestaande uit alle wedergeboren gelovigen.
 •  Gods plan met de mens.
 • de volmaakte gemeente, gemeenschap van gelovigen die opgroeien naar een volle mate van wasdom in geloof, de openbaarmaking van de zonen Gods.
 •  het totale herstel van de gehele schepping.